Katatagan: Life Skills [FILIPINO]
Winnie Diola

Katatagan: Life Skills [FILIPINO]

Ang modyul na ito ay naglalayong turuan ang mag-aaral na magkaroon ng kamalayan sa sarili o self-awareness, lumikha ng isang malusog na relasyon sa pamilya, mga kaibigan, at kapantay, matutong magtakda ng mga personal na hangganan o personal boundaries, at itaguyod ang pag-aalaga sa sarili upang mapanatili ang mabuting kalusugan sa isip. Nilalayon din nito na magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at proteksyon laban sa pagsasamantala sa sekswal, pang-aabuso, at panliligalig.


Katatagan: Life Skills [English]
Winnie Diola

Katatagan: Life Skills [English]

This module aims to teach the learner to become self-aware, create a healthy relationship with family, friends, and peers, learn to set personal boundaries, and promote self-care to maintain good mental health. It also aims to provide a deeper understanding of gender equality and protection against sexual exploitation, abuse, and harassment.